Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Радчанська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04356337) був реорганізований і увійшов до складу Івано-Франківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Бюджет на 2018 рік

 

 

 

Україна
 
Радчанська  сільська  рада  Тисменицького району                                         Івано - Франківської області
ХУІ  сесія  7 демократичного скликання
 
Р і ш е н н я
                                                                                                                                                            
 
«_22_»____грудня____2017__року                                                        
 
Про   сільський  бюджет
на _2018___ рік   
                                                                      
         Сільська рада
в и р і ш и л а :
                1.  Визначити на 2018 рік:
            - доходи сільського бюджету в сумі   1 500 000  гривень , у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету в сумі  1 500 000  гривень (додаток 1);
            - видатки сільського бюджету в сумі  1 500 000  гривень , у тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету в сумі 1 500 000  гривень.
 
               2.    Затвердити бюджетні призначення  сільського бюджету на 2018 рік  по загальному фонду в сумі  1 500 000  гривень  за тимчасовою програмною  класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів згідно з додатком 2 до цього рішення.
 
              3.  Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі  5 000 гривень.
 
              4. Затвердити на 2018 рік  субвенцію для Старолисецької сільської ради  в сумі
30 000 грн.  на утримання пожежної охорони.
 
5.  Установити  , що  до доходів загального фонду сільського бюджету  на  2018 рік належать надходження , визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України , саме:
- податок  на  майно , що зараховується до бюджету місцевого самоврядування;
- єдиний податок , що зараховується до бюджету місцевого самоврядування;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до сільського бюджету;
              -  державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів;
- інші  доходи , що підлягають зарахуванню до сільського  бюджету .
 
  6. Затвердити  перелік захищених статей  видатків загального фонду  сільського  бюджету на   2018  рік за їх економічною  структурою:
  • Оплата праці працівників бюджетних установ;
  • Нарахування на заробітну плату;
  • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  • Поточні трансферти населенню;
  • Поточні трансферти  місцевим бюджетам;
 
7. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 245 000 гривень згідно з додатком 3 цього рішення.
 
   8. Відповідно до ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Радчанській сільській раді отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету , пов’язаних із забезпеченням захищених видатків , в межах поточного бюджетного  періоду за рахунок коштів  єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з  обов’язковим їх поверненням до кінця  поточного бюджетного  періоду.
 
               9. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку.
 Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з  обсягів відповідних бюджетних асигнувань .
 
  10.  Установити , що джерелами формування спеціального фонду на 2018 рік  у частині доходів  є надходження , визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції , що передаються з інших місцевих бюджетів.
Джерелами формування у частині фінансування є кошти , які передаються з іншої частини бюджету.
 
 11. Дозволити  постійній комісії з питань бюджету , соціально-економічного
 розвитку села  у  міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків                     сільського бюджету і розподіл вільних залишків бюджетних коштів за  поданням сільського голови з подальшим затвердженням  прийнятих рішень  на черговому  сесійному  засіданні сільської ради.
 
12  Надати  право  сільському голові  протягом  2018 року  в міжсесійний  період
здійснювати  перерозподіл бюджетних асигнувань , затверджених у розписі  сільського бюджету та кошторисі , в розрізі економічної класифікації бюджету  у межах загального  обсягу бюджетних призначень  за функціональною класифікацією за загальним фондом.
 
13.  Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
14. Рішення вступає в силу з 01 січня 2018 року.
 
15. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на комісію з питань бюджету , соціально-економічного розвитку села.(Н.Роїк)
 
 
 
 
Сільський  голова                                                                                   Вацеба  В.М.

 

                                

 

                              

 

 

 
           
      Додаток 1    
      До рішення  сесії Радчанської с/ради
      від 22 грудня 2017 р.  
      "Про сільський бюджет на 2018 рік"
         
Доходи  Радчанського  сільського  бюджету  на    2018  рік
          грн.
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд спеціальний фонд
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2   3 4 5
 
10000000 Податкові надходження 1 496 000 1 496 000    
14040000 Акцизний збір 39 000 39 000    
18010000 Податок на майно 1 182 000 1 182 000    
18010400 Податок на нерухоме майно 7 000 7 000    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4 800 4 800    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 960 000 960 000    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 40 200 40 200    
18010900 орендна плата  з  фізичних осіб 170 000 170 000    
18050000 Єдиний податок 275 000 275 000    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 35 000 35 000    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 240 000 240 000    
19000000 Інші податки  та збори        
19010000 Екологічний податок        
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення        
19040000 Фіксований сільськогосподарський податок        
19040100 Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року        
20000000 Неподаткові надходження        
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності        
21080000 Інші надходження        
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції        
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної  господарської діяльності        
22090000 Державне мито        
22090100 Державне мито , що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів , у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 4 000 4 000    
24000000 Інші неподаткові надходження        
24060000 Інші надходження        
24060300 Інші надходження        
40000000 Офіційні трансферти (розшифровуються за видами трансфертів та бюджетів)        
41000000 Від органів державного управління        
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів        
41020000 Дотації         
41030000 Субвенції        
41035003 Інші субвенції        
           
ВСЬОГО  ДОХОДІВ 1 500 000 1 500 000    
           
  Сільський голова        В.М.Вацеба

 

 
                                           Додаток № 2    
                                                                                     до рішення сесії
                                                                                   Радчанської с/р  
                                                                                    від 22  грудня 2017 р.
                      "Про сільський бюджет на 2018 рік"
         Розподіл видатків сільського бюджету  на  2018 рік            
                           
  код функціо-   Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду  
код нальної       з них     з них   з них
ТПКВКМБ/ класифікації                 з них
ТКВКБМС видатків                 капітальні
  та кредиту- Найменування згідно                 видатки за 
  вання з типовою  класифікацією  всього видатки оплата комунальні   кому-     рахунок
  б-ту видатків та кредитування   споживан- праці послуги Всього спо- оплата нальні розвит бюджет  коштів, що  Разом
    місцевого бюджету   ня   та    живан праці послуги ку розвитку передаються   
            енерго-       та     із загально-  
            носії       енергон.     го фонду до   
                          б-ту розвит  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=4+8
        Сільська рада                        
    Організаційне, інформац-аналі-                        
0150 0111 тичне та мат-технічне забезпе- 1225000 1225000 899000 68000               1225000
     чення діяльності сільської                        
    ради та  викон. комітету                        
    Інші заклади та заходи                        
                         
3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 40000 40000                   40000
    Житлово-комунальне                        
  господарство                        
6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  205000 205000   40000               205000
    Субвенції з місцевого бюд-                        
  жету  іншим місцевим  бюдж.                        
9770 0180 інші субвенції з місцевого б-ту 30000 30000                   30000
    Всього видатків 1500000 1500000 899000 108000               1500000
                               
    Сільський  голова          ______________         Вацеба В.М.        
                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                      до рішення сесії                                                                                                                              Радчанської с/ ради

                                                                                                                      від 22.12.2017 року

 

 

 

 

                        Структура  та чисельність апарату  виконавчого комітету

                            Радчанської  сільської ради

 

 

№ п/п

Назва структурних  підрозділів та керівних посад  виконавчого комітету сільської ради

Чисельність працівників

1

Сільський голова

1

2

Секретар сільської ради ( секретар виконавчого  комітету)

1

3

Спеціаліст ІІ категорії

1

4

Начальник ВОС

1

5

Прибиральник службових приміщень

0,5

6

Кочегар

0,5

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

7

Головний бухгалтер – начальник  відділу

1

8

Касир

1

 

Разом

7,0

 

                       

 

 

 

Керівник секретаріату(секретар) сільської ради      _______________

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *